A place where you will get latest Punjabi Cartoons and Caricatures.

Subscribe

ਸਿਤ ਸ਼੍੍ੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂਂ ਿੲਸ ਬਲਾੱਗ ਤੇ ਅਾੳੁਣ ਲੲੀ ਅਾਪ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਅਾ। ਿੲੱਥੇ ਤੁਸੀਂਂਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਚਲੰਤ ਮਸਿਲਅਾਂ ੳੁੱਪਰ ਿਵਅੰਗ ਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੲਸ ਬਲਾੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਾਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਿੲਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂਂ ਅਾਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮੈਨੂੰ ੲੀਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ੲੀਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ:
gursharanthecartoonist@gmail.com
singh.gursharanjit@gmail.com

ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸ਼ੀਂਂਂਹ

0 comments:

Post a Comment